Co obnáší tlaková zkouška kanalizace?

Co všechno je spojené s tlakovou zkouškou kanalizace? ✔ Je výhodnější používat vodu nebo vzduch?

Pravděpodobně nejrozšířenější metodou testování těsnosti kanalizace je tlaková zkouška vodou. Jaké jsou její výhody a nevýhody? Jak se tlaková zkouška kanalizace provádí? Proč je výhodnější provádět tlakovou zkoušku vzduchem než vodou?

Provádění tlakových zkoušek kanalizace upravuje norma ČSN 756909, která určuje způsob realizace bez pohledu na použitý trubní materiál a na způsob jeho uložení v technických kanálech nebo na různých konstrukcích. Tato norma platí také pro výtlačná potrubí odpadních vod.

Všechna potrubí veřejných sítí tak musí být před uvedením do provozu odzkoušena, aby byla prokázána pevnost a vodotěsnost potrubí, a tím i kvality a připravenosti celého systému na budoucí provozování.

Tlaková zkouška kanalizace obvykle probíhá ve 3 fázích:

 1. Předběžná tlaková zkouška kanalizace
 2. Zkouška poklesem přetlaku
 3. Hlavní tlaková zkouška kanalizace

Pokud dojde během tlakové zkoušky kanalizace k úniku nebo k jiným nežádoucím změnám v potrubí, dojde k ukončení zkoušky a potrubí je nutné opravit. Po odstranění závad se tlaková zkouška kanalizace opakuje od začátku.

Dva typy tlakové zkoušky kanalizace

Tlakové zkoušky kanalizace je podle zákona možné provádět vodou i vzduchem. Jaké jsou postupy a výhody?

Tlaková zkouška kanalizace vodou – postup

 1. V první řadě se provede vizuální kontrola části kanalizace, kterou je potřeba testovat. Dochází k revizi utěsnění přípojek.
 2. Následuje osazení těsnících vaků a jejich napojení na zdroj vody.
 3. Úsek kanalizace je zkontrolován při plnění vodou a odvzdušnění.
 4. Zkušební nádoba je osazena a voda je doplněna na zkušební hladinu.
 5. Úsek je kontrolován a doplňován po dobu nasákavosti materiálu
 6. Zkouší se případný únik vody, který odhaluje netěsnost kanalizace
 7. Zkouší se případný únik vody, který odhaluje netěsnost kanalizace
 8. Je vystaven protokol o tlakové zkoušce kanalizace.

Tlaková zkouška kanalizace vzduchem EN 1610 kap.13 metoda „L“ – postup

 1. Vizuálně se kontroluje způsobilost daného úseku kanalizace k provedení tlakové zkoušky, a to včetně utěsnění přípojek.
 2. Osadí se těsnicí vaky a napojí na zdroj vzduchu.
 3. Úsek se natlakuje kompresorem a po dobu zkoušky nesmí tlak poklesnout.
 4. Na manometru se kontroluje tlak a posléze je spočítán případný únik, což je zpracováno SW.
 5. Tlak je odpuštěn a jsou odstraněny ucpávky.
 6. Je vyhotoven zkušební protokol.

Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem

Přesným a legálním způsobem se v současnosti tato zkouška uskutečňuje vzduchem a kontinuálně. To v sobě skýtá následující výhody:

 • Zkouška je prokazatelná, když každé měření je zapsáno s přesným datem, časem i úsekem.
 • Měření je jednoznačné a protokoly od společností, jež je dělají, jsou uzamčeny, takže je nelze měnit.
 • Odborné měření je přehledné, když z něho vzejde grafický výstup a stav kanalizace.
 • Měření je v souladu s metodikou určenou ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909.
 • Protože měření vykonává výpočetní technika, je tu eliminováno nebezpečí selhání lidského faktoru, takže měření je přesné!

Výhody tlakové zkoušky kanalizace vzduchem

I když je tlaková zkouška kanalizace vodou nejrozšířenějším způsobem zkoušek, dodavatelé se postupně zaměřují na tlakovou zkoušku kanalizace vzduchem – ta lépe odhalí veškeré netěsnosti, minimalizuje škody například při narušení zdiva a může se provádět během celého roku, i v zimním období.

Bezpečnější tlaková zkouška, která nezpůsobuje škody na majetku

Během tlakové zkoušky kanalizace vodou lze sice snadno odhalit netěsnosti, ale únik vody může způsobit škody, například narušení elektroinstalací, nasáknutí materiálů apod. Při tlakové zkoušce kanalizace tlakem podobná rizika nehrozí.

Tlakovou zkoušku kanalizace vzduchem je možno provádět celoročně

Testování nového potrubí s pomocí tlakové zkoušky vzduchem je možné provádět v průběhu celého roku, tedy i v zimě, kdy teploty klesají hluboko pod bod mrazu. Odpadá i nebezpečí kluzkých míst na stavbě.

Tlaková zkouška kanalizace vzduchem je navíc ve srovnání s tlakovou zkouškou vodou mnohem jednodušší a rychlejší.